Νέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΔΑΜ

περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ ΣΗ Σ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ » σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32 Α του Ν . 4412/ 201 6 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑ ΑΔΑΜ

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΔΑΥ 6ΖΑ0ΟΞΨ4-1Ω0 (1) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΥΘΚΟΞΨ4-6Ε8

περισσότερα...