Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

Αρχεία σχετικά με τον φορέα:

Ενημέρωση:

Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών είναι εγκαταστάσεις όπου με συνδυασμό μεθόδων μηχανικής / χειρωνακτικής διαλογής διαχωρίζονται ομάδες υλικών, τα οποία προέρχονται από διαλογή στην πηγή αποβλήτων συσκευασιών και μη (λ.χ. απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού), δεματοποιούνται και οδηγούνται τελικά προς ανακύκλωση σε κατάλληλες μονάδες.

Ο σχεδιασμός ενός ΚΔΑΥ (διαστασιολόγηση εγκατάστασης, επιλογή Η/Μ εξοπλισμού) εξαρτάται από τις προς διαχείριση ποσότητες και το είδος των εισερχόμενων υλικών, καθώς και από τις απαιτήσεις της αγοράς ως προς τα ανακτώμενα προϊόντα. Ειδικά οχήματα συλλογής μεταφέρουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων, το οποίο καταλήγει στις εγκαταστάσεις διαλογής υλικών, που λειτουργούν για αυτό το σκοπό.

Συγκεκριμένα, τα ανακυκλώσιμα υλικά δεματοποιούνται ανά κατηγορία υλικού, ώστε να αναβαθμίζονται ποιοτικά. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, με τις οποίες συναρτάται και η εμπορική αξία των υλικών.

Οι ετήσιες ποσότητες δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών που διαχειρίζονται στο ΚΔΑΥ Λάρισας ανέρχονται περίπου σε 8000tn με ημερήσια δυναμικότητα περίπου 25tn.

Τα υλικά, τα οποία ανακτώνται, είναι τα εξής:

  • χαρτόνι συσκευασίας
  • ανάμεικτο Χαρτί
  • φιλμ PE
  • φιάλες PET
  • φιάλες HDPE
  • πλαστικές συσκευασίες PP/PS
  • γυαλί
  • αλουμίνιο
  • σιδηρούχα/μη σιδηρούχα μέταλλα
  • πολυστρωματικές συσκευασίες (tetrapack)