Νομοθεσία

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

ΦΕΚ 2239/Β/21.11.2007 Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας»

ΦΕΚ 2639/Β/29.12.2008 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) Δήμων και Κοινοτήτων Λάρισας

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις

Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.2002) Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010) Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.