Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) είναι οι αρμόδιοι φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦΟ.Δ.Σ.Α. αποτελείται από:

 • Το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
 • Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
 • Το Ν. 3463/2006 (Άρθρο 265) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Το Ν. 3536/2007 (Άρθρο 30) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Το Ν. 3613/2007 (Άρθρο 24) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 • Το Ν. 3688/2008 (Άρθρο 15) «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 3731/2008 (Άρθρο 18) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 • Την ΚΥΑ 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».
 • Το Ν. 3852/2010 (Άρθρο 104) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Το Ν. 3854/2010 (Άρθρα 9 &10) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».
 • Την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ «Νόμος Πλαίσιο για τα απόβλητα».


Η περιοχή ευθύνης των ΦΟ.Δ.Σ.Α. περιλαμβάνει τουλάχιστον μία Διαχειριστική Ενότητα (Δ.Ε.) Αποβλήτων, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον οικείο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4775/08-11-2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε ο ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται η διαίρεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε τρείς Δ.Ε. που είναι οι εξής:

 • 1η Δ.Ε. οι Νομοί Καρδίτσας και Τρικάλων.
 • 2η Δ.Ε. ο Νομός Λάρισας.
 • 3η Δ.Ε. ο Νομός Μαγνησίας.