Διαδικασία Αποδοχής αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Ε11-1_Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Αποδοχής Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων_200610 (2)

Ο ΧΥΤΑ και οι ΣΜΑ Ν. Λάρισας, συμμορφούμενοι με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 138714/15-04-09 για το ΧΥΤΑ και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Νομάρχη Λάρισας (υπ’ αριθ. πρωτ. 1826/07-10-2008 & 1780/07-10-2008 για το ΣΜΑ Αγιάς & το ΣΜΑ Πολυδάμαντα, αντίστοιχα) και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (υπ’ αριθ. πρωτ. 5110/53734 /18-08-2009), δέχονται μόνο μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιούμενα προς αυτά στερεά απόβλητα του Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων (Απόφαση 94/3/ΕΚ).

Με την πρόσφατη εναρμόνιση της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας (Η.Π. 29407/3508 /16-12-2002) με την Οδηγία 99/31 και την εφαρμογή ενιαίας αποδοχής αποβλήτων βάσει διαδικασίας κατάταξης των αποβλήτων, που είναι αποδεκτά στις διάφορες κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, μέσω της κατάρτισης ενός τυποποιημένου συστήματος χαρακτηρισμού, δειγματοληψίας και ανάλυσης των αποβλήτων όπου περιέχονται τυποποιημένες οριακές τιμές, σύμφωνα με την 2003/33/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων.

Λειτουργώντας βάσει του θεσμικού πλαισίου, η διαδικασία αποδοχής αποβλήτων στο ΧΥΤΑ και τους ΣΜΑ Ν. Λάρισας περιγράφεται ακολούθως. Πέραν των αστικών δημοτικών-οικιακών αποβλήτων που μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ και τους ΣΜΑ με τα απορριμματοφόρα των ΟΤΑ α’ βαθμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος του Νομού μπορεί να μεταφέρει (με δική του ευθύνη, μέσα και εξοπλισμό) προς διάθεση είτε απευθείας στο ΧΥΤΑ, είτε με μεταφόρτωση στους οικείους Σταθμούς (ΣΜΑ) τα απόβλητα της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Καταρχήν, υποβάλλει αίτηση (συνημμένο αρχείο) στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, στην οποία περιγράφει:
  i. Το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησής του.
  ii. Το είδος των αποβλήτων που θέλει να διαθέσει απευθείας στο ΧΥΤΑ ή στον οικείο ΣΜΑ.
  iii. Τις συνολικές προς διάθεση ποσότητες αποβλήτων.
  iv. Το ρυθμό προσκόμισης των αποβλήτων σε ΧΥΤΑ ή ΣΜΑ.

 • Εφόσον στην αίτηση του ενδιαφερόμενου δεν περιγράφονται απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας ή δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση, για τα οποία απαγορεύεται ρητώς η διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ, και συνεπώς και στους ΣΜΑ, η Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα με την ακόλουθη διαδικασία:
  i. Κατηγοριοποιεί τα απόβλητα του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τον ΕΚΑ, και εφόσον αυτά ανήκουν στα μη επικίνδυνα απόβλητα του ΕΚΑ, τότε:
  ii. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τυχόν ανατροπής του προβλεπόμενου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας της Κυψέλης με τη διάθεση της συνολικής ποσότητας των αποβλήτων του αιτούντα.
  iii. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τυχόν δημιουργίας προβλημάτων ή ανατροπών του ημερήσιου προγράμματος ταφής με τον αιτούμενο ρυθμό προσκόμισης απορριμμάτων.
  iv. Εξετάζονται, επιπλέον, όροι και προϋποθέσεις ως προς τον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων, που διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων στο μέτωπο ταφής.
  v. Μετά από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εκδίδει καταρχήν αδειοδότηση διάθεσης αποβλήτων για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων του αιτούμενου (και όχι για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων της δραστηριότητάς του) με συγκεκριμένους όρους συνολικής ποσότητας, ρυθμού προσκόμισης και τρόπου διάθεσης (π.χ. ανθεκτικές συσκευασίες), που δεν ανατρέπουν το σχεδιασμό του ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ, την ημερήσια λειτουργία των ΣΜΑ και του Κυττάρου και δεν δημιουργούν κινδύνους στην υγεία των εργαζομένων στο μέτωπο ταφής (π.χ. διασπορά και εισπνοή μικρο-σωματιδίων). Επιπλέον, η άδεια διάθεσης αναφέρει ρητώς ότι αυτά (τα απόβλητα) θα πρέπει να είναι σύμφωνα των κριτηρίων (παρ. 2.2. του Παραρτήματος της 2003/33/ΕΚ Απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ) και των ειδικών διατάξεων και κανονισμών που εκδίδονται για διάφορες κατηγορίες αποβλήτων (π.χ. απόβλητα σφαγείου, επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα). Ειδικά για τις ιλύες των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων -πέραν των ανωτέρω- η άδεια διάθεσης αναφέρει ότι αυτές θα πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένες με ποσοστό στερών κατ’ ελάχιστον 40%, ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμες, όπως επίσης απαλλαγμένες από κάθε μορφής παθογόνων, μολυσματικών, τοξικών ουσιών ή/και βαρέων μετάλλων.
  vi. Για την τελική έγκριση αποδοχής των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ και στους ΣΜΑ πρέπει εκ των προτέρων να προσκομίζονται -κάθε φορά- στην Υπηρεσία μας όλες οι απαιτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις από αδειοδοτημένο/α και πιστοποιημένο/α (για τους σχετικούς ελέγχους) εργαστήριο/α, που θα πιστοποιούν τις ανωτέρω τιθέμενες προδιαγραφές. Ακόμη, για τη διάθεση τροφίμων, των οποίων η ημερομηνία ανάλωσής τους έχει παρέλθει, η διάθεση στο ΧΥΤΑ ή/και προσωρινή αποθήκευση-μεταφόρτωση στους ΣΜΑ γίνεται παρουσία αρμόδιου της Δ/νσης Υγιεινής της Ν.Α. Λάρισας. Η τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ ή/και προσωρινή αποθήκευση-μεταφόρτωση στους ΣΜΑ γίνεται με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο της αρχικής αδειοδότησης, καθώς και όλων των απαιτούμενων εγγράφων τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων και όρων, όπως περιγράφονται στην αρχική αδειοδότηση, και κατόπιν του επιτόπιου οπτικού ελέγχου επαλήθευσης των προσκομιζόμενων αποβλήτων, από τον προϊστάμενο του ΧΥΤΑ ή τον επόπτη του ΣΜΑ.


Τα στερεά απόβλητα που εισέρχονται στους ΣΜΑ, είτε με απορριμματοφόρα των ΟΤΑ α’ βαθμού, είτε με ίδια μέσα των εκάστοτε ενδιαφερόμενων ιδιωτών, εφόσον έχουν αδειοδοτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου, αφού ελεγχθούν οπτικά από τον επόπτη του ΣΜΑ και ζυγιστούν, μεταφορτώνονται σε ειδικά αυτοσυμπιεζόμενα κοντέινερς. Η έννοια της προσωρινής αποθήκευσης αφορά στην παραμονή των απορριμμάτων εντός των κοντέινερς μέχρι την πλήρωσή τους. Στη συνέχεια, τα φορτωμένα με απορρίμματα κοντέινερς ρυμουλκούνται με τη βοήθεια τρακτόρων και μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ, όπου και γίνεται η τελική τους διάθεση (υγειονομική ταφή) στο χώρο της Κυψέλης.