Επιχειρησιακό σχέδιο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας είναι 5ετούς διάρκειας και περιλαμβάνει τρείς φάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση, στο σχέδιο δράσης και στον οικονομικό προγραμματισμό του. Το όραμα λειτουργίας του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας, με βάση το προφίλ της Διαχειριστικής Ενότητας του Ν. Λάρισας και τις ιδιαιτερότητες της, συνοψίζεται στα εξής:

 • Εφαρμογή ενός συστήματος ορθολογικής διαχείρισης, σύμφωνα με τους εθνικούς και περιφερειακούς στόχους, καθώς και τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας.
 • Λειτουργία του φορέα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του.
 • Υιοθέτηση μέτρων και προώθηση ενεργειών για την υλοποίηση της ιεράρχησης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
 • Επέκταση των δραστηριοτήτων του με τη διαχείριση επιπλέον ειδών στερεών αποβλήτων, και συγκεκριμένα, καταρχήν με τη διαχείριση των αδρανών στερεών αποβλήτων και των βιομηχανικών στερεών αποβλήτων της οικείας Διαχειριστικής Ενότητας.
 • Ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην προώθηση έργων επεξεργασίας απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο με τη λειτουργία κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας απορριμμάτων.
 • Εδραίωση του φορέα τόσο στη Διαχειριστική Ενότητα, όσο και ευρύτερα ως ενός αξιόπιστου και ικανού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ο οποίος παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.


Η Στρατηγική του ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε συγκεκριμένους στόχους και εφικτές δράσεις, εξειδικεύονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό με την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης. Αναλυτικότερα, το Σχέδιο Δράσης, διαμορφώνεται ανάλογα με τους διαφορετικούς Τομείς παρέμβασης. Στον κάθε Τομέα παρέμβασης προσδιορίζονται οι γενικοί Άξονες παρέμβασης, οι οποίοι ανάλογα με τη σημαντικότητά τους (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) χαρακτηρίζονται ως Α ή Β Προτεραιότητας. Η Προτεραιότητα του κάθε Άξονα αντικατοπτρίζει τη σημασία του στην ομαλή ανάπτυξη του φορέα, στα πρώτα στάδια ζωής του και συνάμα αποτελεί δέσμευσή του ως προς την ιεράρχηση των ενεργειών του. Τέλος, ο κάθε άξονας παρέμβασης αποτελείται από θεματικές ενότητες, στις οποίες προσδιορίζονται οι απαραίτητες δράσεις για την εκπλήρωση των γενικών στόχων του φορέα. Τόσο οι θεματικές ενότητες, όσο και οι γενικοί στόχοι, έχουν ήδη καθοριστεί στο κύριο σώμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των διαφορετικών δράσεων γίνεται με την υιοθέτηση των αντίστοιχων δεικτών παρακολούθησης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Αναλυτικότερα, οι Τομείς παρέμβασης των δράσεων του φορέα είναι οι εξής:

 • Εσωτερικό περιβάλλον.
 • Εξωτερικό περιβάλλον.


Οι διαφορετικοί Άξονες παρέμβασης είναι οι παρακάτω:

Άξονας 1: Περιβάλλον (Προτεραιότητα Α)
Άξονας 2: Διοικητική ανάπτυξη-μεταρρύθμιση (Προτεραιότητα Α)
Άξονας 3: Ευαισθητοποίηση (Προτεραιότητα Β)
Άξονας 4: Οικονομική Ανάπτυξη (Προτεραιότητα Β)

Στους Άξονες Παρέμβασης αντιστοιχούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες, στις οποίες αναφέρονται και οι συγκεκριμένες δράσεις του φορέα που αναπτύσσονται στο επιχειρησιακό σχέδιο:

 • Προστασία του περιβάλλοντος.
 • Διασφάλιση δημόσιας υγείας-ποιότητα ζωής.
 • Αειφορία.
 • Διαδικασίες λειτουργίας.
 • Οργάνωση.
 • Ανθρώπινο δυναμικό.
 • Ενημέρωση πολιτών οικείας Διαχειριστικής Ενότητας.
 • Βιωσιμότητα ΦΟ.Δ.Σ.Α..


Το Σχέδιο Δράσης του ΦΟ.Δ.Σ.Α. περιλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις δε διάφορους τομείς, όπως η καλή λειτουργία του φορέα, η ανάπτυξή του, η βιωσιμότητά του, η ορθή λειτουργία των έργων, κλπ. Πιο συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Δράσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. παρατίθενται οι απαραίτητες ενέργειες, αλλά και ο οδηγός προγραμματισμού συγκεκριμένων δράσεων αναφορικά με:

 • Το σχέδιο ενεργειών για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και μελετών.
 • Το σχεδιασμό, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.
 • Τον προγραμματισμό & μέτρα εξυγίανσης, αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Την ανάπτυξη προδιαγραφών για το σχεδιασμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
 • Τη διοικητική οργάνωση.
 • Την επιμόρφωση στελεχών-ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Την ανάπτυξη προδιαγραφών συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Τις ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης.
 • Την αειφορία και την αειφορική ανάπτυξη.


Τόσο το σχέδιο των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων, όσο και ο χρονικός προγραμματισμός τους, αναφέρονται λεπτομερώς στο κύριο σώμα της μελέτης.