Ανακύκλωση

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Εισερχόμενες ποσότητες  αποβλήτων συσκευασιών στο ΚΔΑΥ Λάρισας για το  α’ τρίμηνο του 2016

Παραλαβές ΚΔΑΥ

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, το α’ τρίμηνο του 2016 ανέρχονται στους 1.825,84 tn. Συγκρίνοντας το με τις αντίστοιχες περιόδους του 2015 και 2014 παρατηρείται αύξηση στις ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών της τάξεως του 3,17% και 3,66% αντίστοιχα.

Σχήμα 1: Ποσοστιαία συμμετοχή παραγωγών στη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών για το α’ τρίμηνο του 2016 (%).

Στην πλειοψηφία  των Δήμων της ΠΕ Λάρισας κατά το α’ τρίμηνο του 2016, παρουσιάζεται αύξηση στις ποσότητες των αποβλήτων συσκευασιών προς εναλλακτική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Λαρισαίων, όπου είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της ΠΕ Λάρισας και συνεπώς ο κρίσιμος παράγοντας στην παραγωγή των αποβλήτων συσκευασιών.

 

Ποσοστό ανάκτησης ΚΔΑΥ

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό ανάκτησης του ΚΔΑΥ Λάρισας για τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που εξετάζονται.

*Οι 450,54 tn από τους 2.276,38 tn είναι από τα αποθηκευμένα ανακυκλώσιμα υλικά με τις ποσότητες ανάκτησης να ανέρχονται στους 316,74 tn.

Σχήμα 2: Ποσοστό ανάκτησης του ΚΔΑΥ Λάρισας των πρώτων τριμήνων για τα έτη 2014-2016 (%). 

 

Ποσοστό εκτροπής 

Το ποσοστό εκτροπής στερεών αποβλήτων προς εναλλακτική διαχείριση (μπλε ρεύμα), κατά το α’ τρίμηνο του 2016 ανέρχεται σε 7.16%, ενώ για τις χρονικές περιόδους 2015 – 2014 σε   7,10  και 6,50% αντίστοιχα.

Σχήμα 3: Ποσοστό εκτροπής Δήμων της ΠΕ Λάρισας των πρώτων τριμήνων κατά τα έτη 2014-2016 (%).

 


 

Εισερχόμενες ποσότητες για το 9μηνο του 2015 στο ΚΔΑΥ Λάρισας

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, το 9μηνο του 2015 ανέρχονται στους 5.866,71tn. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 οι συνολικές ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών ανήλθαν στους 5.997,48 tn.

Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το 9μηνο του 2015 υπήρξε μείωση του εισερχόμενου φορτίου κατά 2,18%.

Γράφημα : Ποσοστιαία συμμετοχή παραγωγών στη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών (%).

Το ποσοστό ανάκτησης της εισερχόμενης ποσότητας των αποβλήτων συσκευασιών κατά το 9μηνο του 2015 είναι της τάξης του 67,16%.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 το ποσοστό ανάκτησης ήταν της τάξης του 65,03 %.

Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το 9μηνο του 2015 υπήρξε αύξηση στην ανακτώμενη ποσότητα κατά 3,27 %.

Παραγωγή ανακτώμενων υλικών 2015

Ποσοστό εκτροπής

Το ποσοστό εκτροπής κατά το 9μηνο του 2015 ανήλθε στο 7,11 %, με αύξηση κατά 3,02 % σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014, η οποία οφείλεται στη μείωση των απορριμμάτων και όχι στην αύξηση της ανακύκλωσης.

 


 

Παραλαβές ΚΔΑΥ για το α’ εξάμηνο του 2015

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, το α’ εξάμηνο του 2015 ανέρχονται στους 3.795,64 tn, εκ των οποίων οι 36,08 tnπροέρχονται από βιομηχανικά απόβλητα. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 οι συνολικές ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών ανήλθαν στους 3.848,4 tn.

Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το α’ εξάμηνο του 2015 υπήρξε μείωση του εισερχόμενου φορτίου κατά 1,37%.

Το ποσοστό ανάκτησης της εισερχόμενης ποσότητας των αποβλήτων συσκευασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2015 είναι της τάξης του 67,39%. Για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 το ποσοστό ανάκτησης ήταν της τάξης του 64,96 %. Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το α’ εξάμηνο του 2015 υπήρξε αύξηση στην ανακτώμενη ποσότητα κατά 3,74 %.

Παραγωγή ανακτώμενων υλικών 2015:

Τέλος το ποσοστό εκτροπής κατά το α’ εξάμηνο του 2015 ανήλθε στο 7,07 %, με αύξηση κατά 3,40 % σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014, ενώ παρατηρείται μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, καθώς και μείωση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ποσοστό εκτροπής:


Στατιστικά παραλαβών ΚΔΑΥ για το α’ τρίμηνο του 2015.

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, το α’ τρίμηνο του 2015 ανέρχονται στους 1.769,7 tn, εκ των οποίων οι 17,06 tnπροέρχονται από βιομηχανικά απόβλητα. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 οι συνολικές ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών ανήλθαν στους 1.761,45 tn.

Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το α’ τρίμηνο του 2015 υπήρξε αύξηση του εισερχόμενου φορτίου κατά 0,47%.

Τέλος το ποσοστό εκτροπής στερεών αποβλήτων προς εναλλακτική διαχείριση (μπλε ρεύμα), κατά το α’ τρίμηνο του 2015 ανέρχεται σε 7.10%, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε  6,50%.

Η αύξηση κατά το α’ τρίμηνο του 2015 στο ποσοστό εκτροπής είναι της τάξης του 9,30%, λόγω μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων.

Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των διατιθέμενων ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασιών ανά Παραγωγό (Δήμο ή ιδιώτη), η σύγκριση μεταξύ των δύο τριμήνων, καθώς και η συμμετοχή του κάθε παραγωγού στο συνολικό εισερχόμενο φορτίο.

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, για το έτος 2014 ανέρχονται στους 8.146,93 tn, εκ των οποίων οι 8.061,27 tnπροέρχονται από συσκευασίες αποβλήτων των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας και οι υπόλοιποι 85,66 tnαπό βιομηχανικά απόβλητα συσκευασιών. Το ποσοστό ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών είναι της τάξης του 65,42%, ενώ το 2013 η εισερχόμενη ποσότητα ήταν 6.755,42tn,με ποσοστό ανάκτησης 51,54%.

 

Α. Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών στο ΚΔΑΥ Λάρισας (σε tn)

Το 2014 παρατηρείται αύξηση στις εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση κατά 20,60% σε σχέση με το 2013, καθώς και αύξηση στο ποσοστό ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών κατά 26,93%.

 Ποσοστό Εκτροπής

Το ποσοστό εκτροπής στερεών αποβλήτων προς εναλλακτική διαχείριση (μπλε ρεύμα) κατά το 2014, ανέρχεται σε 7,06%, ενώ το 2013 ήταν 5,94, με αύξηση της τάξεως του18,85%.

Β. Ποσοστό εκτροπής ανά Δήμο.

Οι συνολικές διατιθέμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λάρισας, κατά την περίοδο 01/01/14 έως 30/09/14 , ανέρχονται στους 82.869,02 tn, εκ των οποίων οι 1958,91 tn προέρχονται από το υπόλειμμα των ανακυκλώσιμων υλικών του ΚΔΑΥ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των διατιθέμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων ανά Παραγωγό (Δήμο ή ιδιώτη), καθώς και η συμμετοχή του κάθε Δήμου στο συνολικό εισερχόμενο φορτίο του ΧΥΤΑ Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2013 η εισερχόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανήλθε στους 81.845,89 tn.

Συγκρίνοντας τις δύο περιόδους, παρατηρούμε ότι κατά το 2014 υπάρχει  αύξηση της τάξεως του 1,25% της οδηγούμενης στο ΧΥΤΑ ποσότητας (εισερχόμενη ποσότητα ΧΥΤΑ συν υπόλειμμα από το ΚΔΑΥ).

 

Στατιστικά Παραλαβών ΚΔΑΥ 

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, κατά την περίοδο 01/01/14 έως 30/09/14, ανέρχονται στους 5997,48 tnμε ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών της τάξης του 65,03 %.

Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των συλλεγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασιών ανά παραγωγό, καθώς και η συμμετοχή του κάθε παραγωγού στο συνολικό εισερχόμενο φορτίο.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, παρατηρείται κατά το 9μηνο του 2014:

 

  • Αύξηση της εισερχόμενης ποσότητας αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση (μπλε ρεύμα) της τάξης του 26,63%, όταν το 2013 η αντίστοιχη ποσότητα ανήλθε στους 4736,1 tn,
  • Αύξηση του ποσοστού ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών κατά 45,28%, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2013 η ανάκτηση των υλικών ήταν της τάξης του 44,76% και αντίστοιχη μείωση του υπολείμματος  (ΚΔΑΥ) 240,3 tnπρος ταφή.
  • Η ανακτώμενη ποσότητα του Tetrapak έχει εφταπλασιαστεί.
  • Τριπλασιασμός του υλικού Pet.
  • Το αλουμίνιο έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί.
  • Τετραπλασιασμός του γυαλιού (ακολουθούν και οι παρακάτω σχετικοί πίνακες).

Τέλος από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι το ποσοστό εκτροπής στερεών αποβλήτων προς εναλλακτική διαχείριση (μπλε ρεύμα), κατά το  9μηνο του 2014, ανέρχεται σε 6,9%, με αύξηση της τάξης του 22,99% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 όπου το ποσοστό εκτροπής ανήλθε σε 5,61%.


 

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, κατά το α’ τετράμηνο 2014, ανέρχονται στους 2.468,95tn με μέσο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών της τάξης του 63,56%.
Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των συλλεγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασιών ανά Δήμο, καθώς και η συμμετοχή του κάθε Δήμου στο συνολικό εισερχόμενο φορτίο του ΚΔΑΥ Λάρισας.

Οι συνολικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που εισήλθαν στο Κ.Δ.Α.Υ. το έτος 2013 ανήλθαν σε 6.755.420 kgr.
Ακολουθεί ανάλυση ποσοτήτων ανά Δήμο και Παραγωγό ανακυκλώσιμων υλικών:

Το ετήσιο μέσο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών για το 2013 ανήλθε στο 50,63%.

Οι συνολικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που εισήλθαν στο Κ.Δ.Α.Υ. το έτος 2012 ανήλθαν σε 5.354.350 kgr.
Ακολουθεί ανάλυση ποσοτήτων ανά Δήμο και Παραγωγό ανακυκλώσιμων υλικών:

Το ετήσιο μέσο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών για το 2012 ανήλθε στο 55,93%