Κατηγορίες αποβλήτων

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Ακολούθως, καταγράφονται οι γενικές κατηγορίες αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), για τις οποίες εκδίδονται – σε υποκατηγορίες αυτών μετά από σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερόμενων – άδειες διάθεσης στο ΧΥΤΑ.
Αυτές είναι οι εξής:

 • Δημοτικά Απόβλητα (Κατ. 20 00)
  1. 20.01.01
  2. 20.01.02
  3. 20.01.08
  4. 20.01.10
  5. 20.01.11
  6. 20.01.38
  7. 20.01.39
  8. 20.02.40
  9. 20.02.01
  10. 20.02.03
  11. 20.03.02
  12. 20.03.03
  13. 20.03.06

 • Απόβλητα από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Κατ. 19 00)
  1. 19.08.01
  2. 19.08.02
  3. 19.08.05

 • Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο (Κατ. 16 00)
  1. 16.03.04

 • Απόβλητα σφαγείων και μονάδων επεξεργασίας τροφίμων (Κατ. 02 00)
  1. 02.03.01
  2. 02.02.03

 • Απόβλητα από μονάδες επεξεργασίας ξύλου (Κατ. 03 00)
  1. 03.01.05
  2. 03.03.01

 • Απόβλητα από βιομηχανίες δέρματος (Κατ. 04 00)
  1. 04.01.08
  2. 04.01.09

 • Αποστειρωμένα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα – μολυσματικού χαρακτήρα (Κατ. 18 00)


Απαγορεύεται η διάθεση στο ΧΥΤΑ, καθώς και η μεταφορά στους ΣΜΑ οι ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων:

 • Απόβλητα με υψηλό ποσοστό υγρασίας.
 • Δοχεία περιέχοντα υγρά ή αέρια υπό πίεση.
 • Τα απόβλητα όλων των κατηγοριών/υποκατηγοριών του ΕΚΑ που επισημαίνονται με αστερίσκο στον εν λόγω κατάλογο και κατατάσσονται στα «επικίνδυνα απόβλητα».