Πολιτική ποιότητας και περιβάλλοντος

Αρχεία σχετικά με τον φορέα:

Ενημέρωση:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας και Περιβάλλοντος (2018-07-05)

 

Διαδικασίες

Τίτλος: Δ01_Έλεγχος και Διαχείριση Εγγράφων_180705
Filename: 201809120618083895.docx
Size: 29 kB

Τίτλος: Δ02_Έλεγχος Αρχείων_180705
Filename: 201809120618087447.docx
Size: 25 kB

Τίτλος: Δ03_Εσωτερικές Επιθεωρήσεις_180705
Filename: 201809120618088480.docx
Size: 28 kB

Τίτλος: Δ04_Διαχείριση Μη Συμμορφώσεων_180705
Filename: 201809120618095217.docx
Size: 29 kB

Τίτλος: Δ05_Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες_180705
Filename: 201809120618098356.docx
Size: 26 kB

Τίτλος: Δ06_Ικανοποίηση-Παράπονα Πελατών_130701
Filename: 201809120617581158.docx
Size: 28 kB

Τίτλος: Δ07_Επικοινωνία_180705
Filename: 201809120617588212.docx
Size: 32 kB

Τίτλος: Δ08_Αξιολόγηση Προμηθευτών & Εξωτερικών Συνεργατών_180705
Filename: 201809120617597705.docx
Size: 29 kB

Τίτλος: Δ09_Υγιεινή και ασφάλεια_180705
Filename: 201809120617593065.docx
Size: 34 kB

Τίτλος: Δ10_Εκπαίδευση Προσωπικού_180705
Filename: 201809120617592084.docx
Size: 29 kB

Τίτλος: Δ11_Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων_180705
Filename: 201809120618016615.docx
Size: 480 kB

Τίτλος: Δ12_Διαλογή και Ανάκτηση_180705
Filename: 201809120618023299.docx
Size: 478 kB

Τίτλος: Δ13_Μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά_180705
Filename: 201809120618048691.docx
Size: 472 kB

Τίτλος: Δ14_Συντήρηση ΗΜ Εξοπλισμού_180705
Filename: 201809120618043223.docx
Size: 31 kB

Τίτλος: Δ15_Διακρίβωση_180705
Filename: 201809120618042054.docx
Size: 30 kB

Τίτλος: Δ16_Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης_180705
Filename: 201809120618055027.docx
Size: 29 kB

Τίτλος: Δ17_Περιβαλλοντικές Πλευρές_180705
Filename: 201809120618058972.docx
Size: 39 kB

Τίτλος: Δ18_Παρακολούθηση Νομοθεσίας_180705
Filename: 201809120618070783.docx
Size: 26 kB

Τίτλος: Δ19_Περιβαλλοντικοί & Ποιότητας Σκοποί-Στόχοι-Προγράμματα_180705
Filename: 201809120618079142.docx
Size: 29 kB

Τίτλος: Δ20_Έλεγχοι-Μετρήσεις_180705
Filename: 201809120618075088.docx
Size: 27 kB

Τίτλος: Δ21_Ανασκόπηση από τη Διοίκηση_180705
Filename: 201809120618073783.docx
Size: 30 kB

Οδηγίες Εργασίας

Τίτλος: OE011-2_Υποδοχή – έλεγχος – ζύγιση αποβλήτων_180705
Filename: 201809120619589153.docx
Size: 28 kB

Τίτλος: ΟΕ011.10_Περιορισμός σκόνης_131220
Filename: 201809120619537241.pdf
Size: 261 kB

Τίτλος: ΟΕ011.11_Αποδεκτά στερεά απόβλητα_180705
Filename: 201809120619537429.docx
Size: 27 kB

Τίτλος: ΟΕ011.1_Βελτιστοποίηση λειτουργίας ΧΥΤΑ_131220
Filename: 201809120619593689.pdf
Size: 222 kB

Τίτλος: ΟΕ011.3_Εκφόρτωση απορριμμάτων_180705
Filename: 201809120620009232.docx
Size: 26 kB

Τίτλος: ΟΕ011.4_Υγειονομική ταφή απορριμμάτων_180705
Filename: 201809120620006026.docx
Size: 31 kB

Τίτλος: ΟΕ011.5_Ταφή ειδικών απορριμμάτων_180705
Filename: 201809120620004002.docx
Size: 27 kB

Τίτλος: ΟΕ011.6_Τελική κάλυψη κυψέλης_131220
Filename: 201809120620028619.pdf
Size: 291 kB

Τίτλος: ΟΕ011.7_Συντήρηση εσωτερικής οδοποιϊας_131220
Filename: 201809120620035261.pdf
Size: 264 kB

Τίτλος: ΟΕ011.8_Δυσμενείς καιρικές συνθήκες_131220
Filename: 201809120620044561.pdf
Size: 275 kB

Τίτλος: ΟΕ011.9_Περιορισμός διασποράς μικροαπορριμμάτων_131220
Filename: 201809120620049465.pdf
Size: 266 kB

Τίτλος: ΟΕ020.1_Συλλογή Μετεωρολικών Δεδομένων_131220
Filename: 201809120619550062.pdf
Size: 270 kB

Τίτλος: ΟΕ020.2_Παρακολούθηση & Έλεγχος Υπόγειων & Επιφανειακών Υδάτων_180705
Filename: 201809120619568794.docx
Size: 28 kB

Τίτλος: ΟΕ020.3_Παρακολούθηση & Έλεγχος Στραγγιδίων_180705
Filename: 201809120619560255.docx
Size: 20 kB

Τίτλος: ΟΕ020.4_Μετρήσεις στραγγιδίων – επιφανειακών & υπόγειων υδάτων_180705
Filename: 201809120619568533.docx
Size: 32 kB

Τίτλος: ΟΕ020.5_Παρακολούθηση & Έλεγχος Bιοαερίου_180705
Filename: 201809120619561850.docx
Size: 20 kB

Τίτλος: ΟΕ020.6_Έλεγχος Καθιζήσεων_131220
Filename: 201809120619588840.pdf
Size: 266 kB

Τίτλος: ΟΕ09-1_Εγχειρίδιο Υγιεινής & Ασφάλειας ΚΔΑΥ_180705
Filename: 201809120619595908.docx
Size: 20 kB

Τίτλος: ΟΕ12-1_Προδιαλογή – Χειροδιαλογή ΚΔΑΥ_180705
Filename: 201809120619548232.docx
Size: 21 kB

Τίτλος: ΟΕ12-2_Χειριστές Περονοφόρων, Φορτωτή, Φορτηγού_180705
Filename: 201809120619546134.docx
Size: 21 kB

Τίτλος: ΟΕ12-3_Χειριστής Συγκροτήματος Δεματοποίησης (Πρέσα)_180705
Filename: 201809120619543690.docx
Size: 20 kB