Εγκαταστάσεις

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας έχει στην κυριότητά του τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ν. Λάρισας, ο οποίος βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών και περιλαμβάνει τα κτήρια του διοικητηρίου, του φυλακίου εισόδου, του συνεργείου, την εγκατάσταση προεπεξεργασίας στραγγισμάτων, τα δίκτυα και τα φρεάτια συλλογής βιοαερίου και τους 3 πυρσούς καύσης του βιοαερίου.

Ο ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας, έκτασης 1.500 στρεμμάτων, κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 1998 σε περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραποτάμου του Δήμου Μακρυχωρίου και λειτουργεί βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.: 138714/15-04-2009 Απόφασης Ανανέωσης των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού Περιβάλλοντος. Δυνατότητα διάθεσης στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας έχουν όλοι οι ΟΤΑ του Ν. Λάρισας, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι είναι παραγωγοί απορριμμάτων που προσομοιάζουν των αστικών και τελούν δραστηριότητα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Δήμος Λαρισαίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 877/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, έχει προβεί στη δωρεάν παραχώρηση για χρήση επί μία 20ετία των ακινήτων και κινητών του ΧΥΤΑ έναντι έκπτωσης επί των επιβαλλόμενων από το ΦΟ.Δ.Σ.Α. τελών διάθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας είναι υπεύθυνος λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1056/18-06-2009 Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας.

3 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Λάρισας, οι οποίοι βρίσκονται στην Αγιά, στην Ελασσόνα και στον Πολυδάμαντα του Ν. Λάρισας.

Οι 3 Σ.Μ.Α. -έργο προϋπολογισμού 1.080.000,00€- κατασκευάστηκαν από την Τεχνική Εταιρία ΑΡΧΩΝ ΑΤΕ, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης (υπ’ αριθ. πρωτ.: 5229/01-06-2004 Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας) της Expert Consulting με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής ΙΙ. Τα έργα έχουν κατασκευαστεί σε δημοτικές δασικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού περίπου 10 στρεμμάτων το καθένα, ενώ κατόπιν Αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, οι παραπάνω εκτάσεις με όλες τις επ’ αυτών εγκαταστάσεις έχουν παραχωρηθεί προς χρήση στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. για 20 χρόνια. Στη διαδικασία μεταφόρτωσης και αποθήκευσης των δημοτικών στερεών αποβλήτων συμμετέχουν ο Δήμος Αγιάς στο Σ.Μ.Α. Αγιάς, ο Δήμος Ελασσόνας στο Σ.Μ.Α. Ελασσόνας και ο Δήμος Φαρσάλων στο Σ.Μ.Α. Πολυδάμαντα. Η έναρξη λειτουργίας των Σ.Μ.Α. αναφέρεται στον Απρίλιο του 2009, κατόπιν υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής του έργου για χρήση μεταξύ της Τεχνικής Υπηρεσίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας και του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας.

Το οικόπεδο, εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ο κάθε Σ.Μ.Α., περιλαμβάνει βασικά έργα υποδομής Πολιτικού Μηχανικού, όπως εσωτερική και εξωτερική οδοποιία, περίφραξη του χώρου και πόρτα εισόδου, μόνιμη κτιριακή εγκατάσταση-οικίσκο ελέγχου 20m2 και ράμπα εκφόρτωσης των απορριμμάτων εντός των ρυμουλκούμενων οχημάτων (containers) χωρητικότητας 40m3 (17tn) απορριμμάτων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συμπιέζουν τα απορρίμματα. Επιπρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις των Σ.Μ.Α. είναι οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η δεξαμενή νερού, η πυρασφάλεια του χώρου, τα έργα πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο, βάσει θεσμοθετημένων τεχνικών προδιαγραφών, οι εσωτερικοί χώροι στάθμευσης, οι συνδέσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), το δίκτυο συλλογής και διάθεσης όμβριων υδάτων, οι Η/Μ εγκαταστάσεις και τα Η/Μ δίκτυα, η μεγαφωνική εγκατάσταση και η εγκατάσταση αλεξικέραυνου. Ο πάγιος εξοπλισμός συμπληρώνεται με μία ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα βαρέως τύπου υπερενισχυμένη με δυνατότητα ζύγισης 70tn, σύμφωνα με το Μητρώο του έργου.

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ν. Λάρισας, το οποίο κατασκευάστηκε (Αριθ. οικοδ. αδείας: 22/07-02-2002) εντός του χώρου του Νέου ΧΥΤΑ Ευρύτερης Περιοχής Λάρισας, και συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών, συνολικής έκτασης 1.389,58m2, σύμφωνα με τους υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. : 68742/29-06-1999 εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει προβεί στη δωρεάν παραχώρηση για χρήση του συνόλου του εξοπλισμού του Κ.Δ.Α.Υ. Ν. Λάρισας, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη εδαφική έκταση για 20 έτη (υπ’ αριθ. 597/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Η έναρξη λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ. Ν. Λάρισας αναφέρεται στον Ιούνιο του 2009, ενώ βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ.: 1056/18-06-2009 Απόφασης του Νομάρχη Λάρισας, ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. είναι ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας της Μονάδας Ανάκτησης Υλικών. Σήμερα στη διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας συμμετέχουν οι Δήμοι Αγιάς, Λαρισαίων, Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρσάλων, κατόπιν σύναψης σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) ΑΕ.

Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης περιλαμβάνει υποδοχείς προσκομιζόμενων υλικών, ανυψωτικές ταινίες για τα εισερχόμενα υλικά, δονητικό κόσκινο, μεταφορική ταινία-ταινία χειροδιαλογής, μαγνήτη, συγκρότημα δεματοποιητή (πρέσα), κάδους αποθήκευσης διαχωριζόμενων υλικών, κάδους για μεταφορά των υπολειμμάτων στη χωματερή.