Απορρίματα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Εισερχόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας για το  α’ τρίμηνο του 2016

Παραλαβές ΧΥΤΑ

Οι συνολικές ποσότητες στερεών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λάρισας, κατά το α’ τρίμηνο του 2016 ανέρχονται  στους  24.311,49 tn, εκ των οποίων οι 620,64 tn προέρχονται  από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ.

 

Σχήμα 1: Ποσοστιαία συμμετοχή παραγωγών στη συλλογή στερεών αποβλήτων για το α’ τρίμηνο του 2016 (%).

Σχήμα 2: Παραγωγή ΑΣΑ των Δήμων της ΠΕ Λάρισας των πρώτων τριμήνων για τα έτη 2014-2016 (tn).

Συγκρίνοντας τα α’ τρίμηνα από τις χρονικές περιόδους (2014,2015,2016) παρατηρείται ότι το 2016 υπήρξε μείωση των απορριμμάτων  κατά 6,12% σε σχέση με το 2014,  ενώ παρουσιάζει  αύξηση της τάξης του 2,72% σε σχέση με το 2015.

 


 

Εισερχόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας για το 9μηνο του 2015

Οι συνολικές ποσότητες στερεών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λάρισας, κατά το 9μηνο του 2015 ανέρχονται  στους  78.423,72 tn, εκ των οποίων οι 1.770,37 tn προέρχονται  από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 η εισερχόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανήλθε στους 82.869,02tn, εκ των οποίων οι 1.958,91 tnπροέρχονται  από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ. Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το 9μηνο του 2015 υπήρξε μείωση στην προς ταφή ποσότητα της τάξεως του 5,36%.

Γράφημα : Ποσοστιαία συμμετοχή παραγωγών στη συλλογή στερεών αποβλήτων (%).

 


 

Παραλαβές ΧΥΤΑ για το α’ εξάμηνο του 2015

Οι συνολικές ποσότητες στερεών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λάρισας, κατά το α’ εξάμηνο του 2015 ανέρχονται στους 51.013,24 tn, εκ των οποίων οι 1.158,39 tn προέρχονται από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 η εισερχόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανήλθε στους 53.646,75tn, εκ των οποίων οι 1.251,38 tnπροέρχονται από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ. Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το α’ εξάμηνο του 2015 υπήρξε μείωση στην προς ταφή ποσότητα της τάξεως του 4,91%.

 


 

Στατιστικά Παραλαβών ΧΥΤΑ για το α’ τρίμηνο του 2015.

Οι συνολικές ποσότητες στερεών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λάρισας, κατά το α’ τρίμηνο του 2015 ανέρχονται  στους  23.668,37 tn, εκ των οποίων οι 526,42 tn προέρχονται  από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα του 2014 η εισερχόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων ανήλθε στους 25.894,97tn, εκ των οποίων οι 554,59 tnπροέρχονται  από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ. Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι κατά το α’ τρίμηνο του 2015 υπήρξε μείωση στην προς ταφή ποσότητα της τάξεως του 8,59% .

Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των διατιθέμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων ανά Παραγωγό (Δήμο ή ιδιώτη), η σύγκριση μεταξύ των δύο τριμήνων, καθώς και η συμμετοχή του κάθε παραγωγού στο συνολικό εισερχόμενο φορτίο του ΧΥΤΑ Λάρισας.

Στατιστικά Παραλαβών ΧΥΤΑ (2014)

Οι συνολικές διατιθέμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λάρισας, κατά το 2014 , ανέρχονται στους 109.802,5 tn, εκ των οποίων οι 2.633,71 tn προέρχονται από το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ.

Α. Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας (σε tn)

Το 2014 παρατηρείται μείωση στην εισερχόμενη ποσότητα στερεών αποβλήτων κατά 0,57% σε σχέση με το 2013.

Οι συνολικές διατιθέμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή στο ΧΥΤΑ Λάρισας, κατά το α’ εξάμηνο 2014 , ανέρχονται στους 52.395,37 tn. Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των διατιθέμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων ανά Παραγωγό (Δήμο ή ιδιώτη), καθώς και η συμμετοχή του κάθε Δήμου στο συνολικό εισερχόμενο φορτίο του ΧΥΤΑ Λάρισας.

 

Οι συνολικές συλλεγόμενες ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών προς διαλογή και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Λάρισας, κατά το α’ εξάμηνο 2014, ανέρχονται στους 3.848,4 tn με ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών της τάξης του 64,96%. Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται ανάλυση των συλλεγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασιών ανά παραγωγό, καθώς και η συμμετοχή του κάθε παραγωγού στο συνολικό εισερχόμενο φορτίο.


Οι συνολικές ποσότητες απορριμμάτων που εισήλθαν στο Χ.Υ.Τ.Α. το έτος 2013 ανήλθαν σε 109.942.140 kgr.
Ακολουθεί ανάλυση ποσοτήτων ανά Δήμο και Παραγωγό απορριμμάτων:


Οι συνολικές ποσότητες απορριμμάτων που εισήλθαν στο Χ.Υ.Τ.Α. το έτος 2012 ανήλθαν σε 112.790.250 kgr.
Ακολουθεί ανάλυση ποσοτήτων ανά Δήμο και Παραγωγό απορριμμάτων: