Διακηρύξεις / ΔιαγωνισμοίΝέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ ΣΗ Σ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ » σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32 Α του Ν . 4412/ 201 6 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ